Algemene voorwaarden

Versie: 3 oktober 2019

Bij het gebruik van de dienst James Pro via de website www.jamespro.nl of start.jamespro.nl (hierna James PRO) van de onderneming James Pro BV, ingeschreven bij KVK onder nummer 57851638, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. James Pro BV behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die James Pro BV voor James Pro aangaat.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door James Pro BV en u overeen gekomen.
 3. Toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden vernietigd wordt of nietig is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 5. Indien u deze Algemene Voorwaarden niet (juist) naleeft of zich niet als een goede gebruiker gedraagt en misbruik maakt van James Pro, kan dit leiden tot directe afsluiting van uw James Pro account. U heeft in dit geval geen recht op restitutie van de nog te betalen abonnementskosten van de betreffende abonnementsperiode

Artikel 2 – Account

 1. De overeenkomst tussen u en James Pro BV komt tot stand door het aanbieden van het gebruik van een account op www.jamesPro.nl en start.jamesPro.nl. Het aanbod wordt gedaan door middel van het ter beschikking stellen van een elektronisch aanmeldformulier op de website. Dit formulier kan door u online ingevuld worden. De aanvaarding van het aanbod geschiedt: door het invullen van het elektronisch formulier en akkoordverklaring van de inhoud daarvan door u. U gaat akkoord met de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden door de vakjes aan te vinken en op de knop ‘account aanmaken’ te klikken. Op dat moment komt de overeenkomst definitief tot stand.
 2. U dient 18 jaar of ouder zijn om een account af te sluiten.
 3. U dient een natuurlijk persoon te zijn. Accounts geregistreerd door ‘robots’ of ander automatische methodieken zijn niet toegestaan.
 4. U dient geldige eigen persoonlijke gegevens af te geven om het aanmeldproces te voltooien.
 5. U krijgt toegang tot uw account op start.jamespro.nl door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze accounts zijn niet toegankelijk voor niet-gebruikers.
 6. Uw logingegevens van uw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account) zijn strikt persoonlijk en mogen alleen door één persoon gebruikt worden, en mogen niet worden gedeeld.
 7. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw account en wachtwoord. James Pro kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 8. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle content en activiteiten die onder uw account worden geplaatst (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account).
 9. Het is niet toegestaan om meer dan één (1) onderneming onder te brengen in een James Pro account. Echter het onderbrengen van meerdere handelsnamen van een onderneming in een James Pro account is wel toegestaan.
 10. U mag James Pro niet gebruiken voor illegale doeleinden. U dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.
 11. U probeert niet James Pro te benadelen door bijvoorbeeld te hacken, virussen en/of wormen te plaatsen en/of websites te ontwikkelen die zich voordoen als een onderdeel van James Pro.

Artikel 3 – Betaling & Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Indien u in gebreke blijft voor de betaling, bent u van rechtswege in verzuim. U bent vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van betaling van het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke ter incasso van het door de uw verschuldigde bedrag, zijn voor uw rekening.

Artikel 4Aanpassingen van de dienst en prijzen

 1. James Pro BV behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in James Pro.
 2. James Pro BV behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk James Pro stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 3. James Pro BV behoudt het recht om James Pro permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden.
 4. James Pro BV behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van James Pro door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één kalendermaand van te voren aangekondigd.

Artikel 5Copyright en eigendom van content

 1. James Pro BV zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. Hier kunt u tot 3 maanden na stopzetten van uw account op verzoek over beschikken.
 2. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes te (her)gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van James Pro BV.

Artikel 6Aansprakelijkheid

Indien James Pro BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

James Pro BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat James Pro BV is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

James Pro BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

James Pro BV is niet aansprakelijk door eventuele programmatuur fouten.

De aansprakelijkheid van James Pro BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor direct schade echter meer bedragen dan het bedrag dat de Gebruiker per jaar aan abonnementskosten betaalt aan James Pro BV.

Artikel 7Vrijwaring

U vrijwaart James Pro BV voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan James Pro BV toerekenbaar is.

Artikel 8Overige voorwaarden

 1. James Pro BV streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan James Pro BV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. James Pro BV gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van James Pro.
 3. U mag niet:
  1. de Software (proberen te) verhuren, bezwaren, in licentie geven, reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen, doorverkopen of op een andere manier misbruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van James Pro BV
  2. een afgeleide of concurrerende versie van de Software (proberen te) maken.
 4. U zult James Pro niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/email (SPAM).
 5. James Pro BV streeft er naar, maar garandeert niet, dat:
  1. James Pro voldoet aan uw specifieke wensen
  2. James Pro een correcte werking heeft
  3. fouten in James Pro worden verbeterd.

Artikel 9Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij James Pro BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank in het arrondissement Utrecht is bevoegd.

Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden via support@jamespro.nl