Algemene voorwaarden

Bij het gebruik van de dienst James PRO via de website www.jamespro.nl of start.jamespro.nl (hierna “James PRO”) van de onderneming James PRO B.V., ingeschreven bij KVK onder nummer 57851638, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. James PRO B.V. behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst voor James PRO B.V. tussen James PRO en u.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door James PRO B.V. en u overeen gekomen.
 3. Toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden vernietigd wordt of nietig is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 5. Indien u deze Algemene Voorwaarden niet (juist) naleeft of zich niet als een goede gebruiker gedraagt en misbruik maakt van James PRO, kan dit leiden tot directe afsluiting van uw James PRO account. U heeft in dit geval geen recht op restitutie van de nog te betalen abonnementskosten van de betreffende abonnementsperiode

Account

 1. De overeenkomst tussen u en James PRO B.V. komt tot stand door het aanbieden van het gebruik van een account op www.jamespro.nl en start.jamespro.nl. Het aanbod wordt gedaan door middel van het ter beschikking stellen van een elektronisch aanmeldformulier op de website. Dit formulier kan door u online ingevuld worden. De aanvaarding van het aanbod geschiedt: door het invullen van het elektronisch formulier en akkoordverklaring van de inhoud daarvan door u. U gaat akkoord met de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden door de vakjes aan te vinken en op de knop ‘account aanmaken’ te klikken. De overeenkomst komt definitief tot stand als u een bevestigingse-mail ontvangt.
 2. U dient 18 jaar of ouder zijn om een account af te sluiten.
 3. U dient een persoon te zijn. Accounts geregistreerd door ‘robots’ of ander automatische methodieken zijn niet toegestaan.
 4. U dient geldige eigen persoonlijke gegevens af te geven om het aanmeldproces te voltooien.
 5. U krijgt toegang tot uw account op start.jamespro.nl door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze accounts zijn niet toegankelijk voor niet-gebruikers.
 6. Uw logingegevens van uw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account) zijn strikt persoonlijk en mogen alleen door één persoon gebruikt worden, en mogen niet worden gedeeld.
 7. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw account en wachtwoord. James PRO kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 8. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle content en activiteiten die onder uw account worden geplaatst (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account).
 9. Het is niet toegestaan om meer dan één (1) onderneming onder te brengen in een James PRO account. Echter het onderbrengen van meerdere handelsnamen van een onderneming in een James PRO account is wel toegestaan.
 10. U mag James PRO niet gebruiken voor illegale doelen. U dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden
 11. U zal niet proberen James PRO te benadelen door bijvoorbeeld te hacken, virussen en/of wormen te plaatsen en/of websites te ontwikkelen welke zich voordoen als een onderdeel van James PRO.

Betaling & Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief het BTW-tarief van 21%
 2. De prijs van abonnement is afhankelijk van het soort abonnement
 3. De betaling geschiedt vooraf of achteraf per kalendermaand door middel van automatische incasso. Er zullen geen verrekeningen plaatsvinden voor het upgraden of downgraden van een abonnement tijdens een maand. Om iedereen gelijk te behandelen, zullen er geen uitzonderingen worden gemaakt.
 4. Als er een betalingsachterstand is van 3 facturen dan wordt uw James PRO account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.
 5. Indien u in gebreke blijft voor de betaling, bent u rechtswege in verzuim. U bent vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van betaling van het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke ter incasso van het door de uw verschuldigde bedrag, zijn voor uw rekening.

Duur & opzegging

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw James PRO account. U kunt uw account alleen opzeggen in de “Account instellingen”-module van uw eigen James PROomgeving. Een andere vorm van opzeggen wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt. James PRO B.V. zal uw opzegging beantwoorden met een bevestigingsmail. Pas wanneer u een bevestigingsmail heeft ontvangen kan u uw account als opgezegd beschouwen.
 2. Bij opzegging van uw account zal uw abonnement (inclusief de betaling) aan het einde van de lopende maand beëindigd worden.
 3. Uw abonnement is opzegbaar na een half jaar. Na het 1e half jaar (gerekend vanaf de 1e maandfactuur) is het abonnement per maand opzegbaar.
 4. Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.

Aanpassingen van de dienst en prijzen

 1. James PRO B.V. behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in James PRO.
 2. James PRO B.V. behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk James PRO stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 3. James PRO B.V. behoudt het recht om James PRO permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op https://www.jamespro.nl.
 4. James PRO B.V. behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van James PRO door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op www.jamespro.nl.

Copyright en eigendom van content

 1. James PRO B.V. zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. Hier kunt u tot 3 maanden na stopzetten van uw account op verzoek over beschikken.
 2. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van James PRO B.V.

Aansprakelijkheid

 1. Indien James PRO B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. James PRO B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat James PRO B.V. is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. James PRO B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. James PRO B.V. is niet aansprakelijk door eventuele programmatuur fouten.
 5. De aansprakelijkheid van James PRO B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor direct schade echter meer bedragen dan het bedrag dat de Gebruiker per jaar aan abonnementskosten betaalt aan James PRO B.V.

Vrijwaring

 1. U vrijwaart James PRO B.V. voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan James PRO B.V. toerekenbaar is.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij James PRO B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen James PRO B.V. en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

Overige voorwaarden

 1. James PRO B.V. streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan James PRO B.V. hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. James PRO B.V. gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van James PRO.
 3. U zult James PRO B.V. niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van James PRO B.V. of James PRO.
 4. U zult geen delen van James PRO of James PRO in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van James PRO B.V.
 5. U zult James PRO niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/email (SPAM).
 6. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op James PRO.
 7. James PRO B.V. streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 1) James PRO voldoet aan uw specifieke wensen, 2) James PRO een correcte werking heeft, 3) fouten in James PRO worden verbeterd.
 8. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: support@jamespro.nl.

Versie: 1 april 2015